کیفیت و استانداردها

  • سیستم مدیریت کیفیت شركت لجور هيدروليك با هدف بهبود مستمر و ارتقاء سطح كيفي سازمان و فعاليتهاي خويش در سال 1380 اقدام به استقرار و اجراي سيستم مديريت كيفيت نمود و با تلاش و علاقمندي پرسنل و بهره گيري از مشاوران اين امر و هدف دستيابي به رضايتمندي مشتريان موفق به اخذ گواهينامه ISO9001 گرديد...
  • خط مشی کیفیت كليه كاركنان شركت لجور هيدروليك تأمين نيازهاي مشتريان و افزايش رضايت و خشنودي آنان را سر لوحه تمام فعاليت هاي خود در نيل به اهداف شركت مي دانند و ايمان دارند که نيل به مقاصد شرکت فقط با ارتقاء دانش ، شايستگي و انگيزه و مشاركت همه كاركنان ممكن است...
  • واحد تضمین و ارتقا کیفیت در سيستم تضمين و ارتقا كيفيت، كنترل كيفيت ، صحت كيفيت مواد ورودي، كالاي در جريان ساخت و محصولات خروجي و همچنين نظارت مستمر در حين توليد قطعات ساخته شده را بر عهده دارند.اندازه گيري ها توسط پرسنل آموزش ديده و با ابزارهاي كنترلي خاص كاليبره شده، انجام شده و نتايج ثبت مي گردند...
  • واحد آزمايشگاه كاليبراسيون كليه ابزارهاي اندازه گيري مطابق با استانداردهاي ملي و جهاني در دوره هاي زماني تعيين شده در آزمايشگاه كاليبراسيون اين شركت تحت كاليبره بوده و ساير وسايل توسط آزمايشگاه هاي كاليبراسيون مرجع كشور كاليبره مي گردند.