نيروي انساني و آموزش
شركت لجور هيدروليك بر اين باور است كه نيروهاي مجرب و كارآزموده با دانش و علم به روز شده سرمايه اصلي و عامل رشد شركت مي باشند . به همين دليل و با تكيه بر اين باور ، هر ساله با نيازسنجي پرسنل و آگاه شدن از علم نوين متناسب با شرايط كاري شركت ، اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي براي پرسنل مي كند .
در همين راستا و در جهت پيشبرد مقاصد شركت ، واحد آموزش لجور هيدروليك با حمايت مديريت ، پس از اولويت بندي نيازهاي آموزشي شروع به برگزاري دوره هاي آموزشي زير نظر اساتيد مجرب از ساير مراكز معتبر مي كند. اين امر باعث شده كه لجور هيدروليك بتواند يكي از توانمندترين شركت هاي صنعتي در كشور بوده و گامي در جهت خود كفايي ايران عزيز بردارد .

رديف شرح سال ۸۸ سال ۸۹ سال ۹۰
۱ تعداد دوره ها ۱۰ ۱۵ ۱۸
۲ ميزان نفر ساعت ۱۰۱۲ ۱۲۷۳ ۱۳۰۵
۳ تعداد كل افراد شركت كننده ۵۷ ۸۴ ۵۶
۴ تعداد دوره هاي پيش بيني شده ۱۵ ۱۸ ۲۲