خط مشي كيفيت
با اعتقاد به اينكه كليه كاركنان شركت لجور هيدروليك " توليد كننده سيلندرهاي هيدروليكي و پنوماتيكي " تأمين نيازهاي مشتريان و افزايش رضايت و خشنودي آنان را سر لوحه تمام فعاليت هاي خود در نيل به اهداف شركت مي دانند و ايمان دارند :

* توسعه سازماني و بازنگري مستمر در گردش كار و اصلاح فرايندها ؛
* تجهيز و مدرن سازي خطوط توليد منطبق با نيازمندي هاي روز صنعت ؛
* افزايش فروش و سهم بازار از طريق افزايش كيفيت ، كاهش قيمت تمام شده و كاهش تأخير در تحويل و افزايش سبد محصولات ؛
* تأمين به موقع و به صرفه مواد اوليه از طريق افزايش زنجيره تأمين مواد و قطعات ؛
* جهت گيري و حركت تا رسيدن به قله افتخار پيشرو ترين شركت در توليد سيلندرهاي هيدروليكي و نيوماتيكي ، پاورپك و مدارهاي هيدروليكي در كشور و منطقه با قابليت رقابت با رقباي خارجي
* اعتلاء نام شركت ، محصولات و خدمات ، به عنوان رتبه اول در ايران ؛

فقط با ارتقاء دانش ، شايستگي و انگيزه و مشاركت همه كاركنان ممكن است و نيل به مقاصد از طريق استمرار مديريت كيفيت بر مبناي ISO 9001 : 2008 و تعيين اهداف كيفيت و باز نگري آنها بر همين اساس كاملا دست يافتني است ، اينجانب خود را متعهد مي دانم با استفاده از تمامي امكانات موجود و بهره گيري از كليه ظرفيت هاي ممكن ، جهت تحقق اهداف سازماني تلاش نموده ، از تمامي همكارانم نيز انتظار دارم با التزام به بهبود مستمر ، اثربخشي و كارآيي سيستم مديريت كيفيت اينجانب را ياري نمايند .

حميد رضا مهدي نیا
مدير عامل