واحد تضمين و ارتقا كيفيت
در سيستم تضمين و ارتقا كيفيت، كنترل كيفيت ، صحت كيفيت مواد ورودي، كالاي در جريان ساخت و محصولات خروجي و همچنين نظارت مستمر در حين توليد قطعات ساخته شده را بر عهده دارند. كنترل و اندازه گيري ها توسط پرسنل آموزش ديده و مجرب و با ابزارهاي كنترلي خاص كاليبره شده، انجام شده و نتايج در فرمهاي مخصوص ثبت و نگهداري مي گردند.
كليه كالاهايي كه وارد شركت لجور هيدروليك مي گردند از شركتهاي معتبر اروپايي مانند آلمان ، اتريش ، ايتاليا ، روماني و غيره همراه با CERTIFICATE خريداري و تحت آزمون قرار مي گيرند و يا از داخل كشور خريداري شده و تحت آزمايشات خاص شيميايي كوانتومتري – UT – PT – سختي سنجي و ضخامت سنجي قرار مي گيرند .

قطعات توسط دستورالعملهاي كاري مطابق با استانداردهاي جهاني تست و آزمايش مي شوند .
كليه فرآيندهاي جوشكاري مطابق با w.p.s هاي موجود تحت كنترل بوده و نتايج در فرمهاي مربوطه ثبت و نگهداري مي گردند.
تمامي مجصولات با ضريب 5/1 برابر فشاركاري تست و آزمون مي گردند.
تمامي محصولات با شماره فني Q.C حك شده ، روي محصول اجازه خروج مي يابند و اين شماره فني قابليت رديابي توليد كنندگان و اجزاء مواد متشكله آنرا دارا مي باشند .
تمامي محصولات همراه با گواهي كيفيت (شناسنامه محصول) تحويل مشتري ميگردد.
ابزارهاي كنترل كيفيت :
1 . ولت متر – آمپر ديجيتال ؛
2 . دماسنج ديجيتالي مايعات و جامدات ؛
3 . زاويه سنج ؛
4 . ساعت انديكاتور؛
5 . كوليس ؛
6. متر ؛
7. ميكرومتر ؛
8. سختي سنج ديجيتال آلتراسونيك ؛
9 . سختي سنج ديجيتال ضربه اي ؛
10. ضخامت سنج ديجيتال ؛
11. زاويه سنج جوش.