واحد آزمايشگاه كاليبراسيون
آزمايشگاه كاليبراسيون
كليه ابزارهاي اندازه گيري مطابق با استانداردهاي ملي و جهاني در دوره هاي زماني تعيين شده در آزمايشگاه كاليبراسيون اين شركت تحت كاليبره بوده و ساير وسايل توسط آزمايشگاه هاي كاليبراسيون مرجع كشور كاليبره مي گردند.
مساحت آزمايشگاه 30 متر مربع بوده و شرايط داخلي آن ( دما ، رطوبت ، عدم ارزش ) مطابق با استاندارد مربوطه تحت كنترل مستمر مي باشد .