سيلندرهاي پنيوماتيك (نيوماتيك)
لجور هيدروليك سازنده انواع سيلندرهاي پنيوماتيك يكطرفه و دوطرفه مطابق با سفارش مشتريان مي باشد .
همچنين شبكه تأمين اين شركت قادر به تهيه انواع تجهيزات پنيوماتيك شامل سيلندرها ، شيرهاي كنترل و انواع پكينگ ها از كمپاني هاي معتبر جهاني است .