سيستم مديريت كيفيت

شركت لجور هيدروليك با بهره گيري از پرسنل متخصص و متعهد در قسمت هاي مختلف شامل واحد طراحي و مهندسي ، خطوط توليدي ، واحدهاي پشتيباني و همچنين با اتكا بر واحد كنترل كيفيت اين شركت و كارشناسان مجرب و آموزش ديده آن كليه مراحل توليد محصولات خود را از زمان طراحي ، انتخاب و خريد مواد اوليه تا تحويل محصول نهايي مطابق با استانداردهاي جهاني و روش ها و دستورالعملهاي معتبر تحت كنترل و آزمايش هاي مستمرقرار داده و حصول كيفيت مطلوب و همتراز با محصولات شركت هاي مشهور جهاني و در نهايت تأمين رضايت مشتريان محترم را هدف اصلي خود مي داند.

شركت لجور هيدروليك با هدف بهبود مستمر و ارتقاء سطح كيفي سازمان و فعاليتهاي خويش در سال 1380 اقدام به استقرار و اجراي سيستم مديريت كيفيت نمود و با تلاش و علاقمندي پرسنل و بهره گيري از مشاوران و متخصصان اين امر و هدف دستيابي به رضايتمندي مشتريان موفق به اخذ گواهينامه ISO9001 گرديد.

سيستم مديريت كيفيت در شرکت لجور هيدروليک ، واحدهاي ذيل را در بر مي‌گيرد :
- مديريت شرکت
- نماينده مديريت
- نگهداري و تعميرات ابزارها و تجهيزات موثر بر کيفيت
- طراحي و توسعه
- کاليبراسيون
- آموزش
- كنترل كيفيت محصولات
- تضمين کيفيت
- تدارکات و خريد
- انبار
- بازاريابي و فروش
- نکهداري و تعميرات
- برنامه ريزي و کنترل توليد

در شرکت لجور هيدروليک فرآيندهاي مورد نياز سيستم مديريت كيفيت و كاربردهاي آنها در سراسر سازمان شناسايي گرديده و توالي و تعامل اين فرآيندها نيز مشخص شده است. علاوه بر اين، روش هاي مورد نياز جهت اجراء و كنترل اثر بخشي اين فرآيندها طبق روش اجرايي پايش و اندازه‌گيري فرآيندها ، تجزيه و تحليل شده است ، و طبق روش اجرايي مدون ، اقدامات لازم براي بهبود مستمر صورت مي‌گيرد. تصوير زير ، سيستم مديريت كيفيت در شرکت لجور هيدروليک را نشان مي‌دهد.